anders-jilden-nxCtO8W9JLo-unsplash
gospodarka,  pieniądze

Jakie są czynniki wpływające na rozwój gospodarczy?

Wzrost gospodarczy jest zjawiskiem z natury pozytywnym. Oznacza on, że dany kraj lub społeczeństwo zwiększa swoją produkcję dóbr i usług, które mają zaspokajać ludzkie potrzeby. Jakie jednak czynniki przyczyniają się do tego wzrostu?

Podstawowym czynnikiem są zasoby naturalne, takie jak ziemia, jakość środowiska naturalnego, dostęp do wody, zasoby mineralne. Przykładowo, ważnym czynnikiem dla gospodarek niektórych krajów są zasoby ropy naftowej. Od jakości środowiska naturalnego zależy m. in. opłacalność rolnictwa.

Kolejną siłą napędową wzrostu gospodarczego jest praca. Jest to czynnik niematerialny, ale niemożliwy do pominięcia. Znaczenie ma nie tylko ilość, czyli liczba zatrudnionych, ale też jej kwalifikacje, czas i wydajność pracy. Przez wydajność pracy rozumie się stosunek wytworzonych dóbr do osób zatrudnionych. Ważną rolę odgrywają tutaj też trudno mierzalne czynniki psychologiczne, jak dyscyplina czy motywacja do pracy.

Następnym czynnikiem, który ma wpływ na rozwój gospodarczy, są zasoby technologiczne danego kraju. Rozumie się przez to rozwój nauki, postęp techniki, znajomość procesów technologicznych umożliwiających przyśpieszenie produkcji.

Materialnym faktorem będącym źródłem wzrostu gospodarczego jest nagromadzenie środków, które umożliwiają inwestycje. Wpływa to też na wcześniejsze czynniki, chociażby umożliwiając rozwój gospodarczy czy zwiększając poziom wykwalifikowania siły roboczej. Materialny czynnik, który ma pozytywny wpływ na gospodarkę, to także szeroko rozumiany kapitał. Są to fabryki, w których odbywa się produkcja, maszyny, które tę produkcję przyśpieszają, magazyny służące do przetrzymywania towarów, jak i również drogi, które umożliwiają transport wytworzonych dóbr.

Żadnego z wymienionych czynników nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych. Wpływają one na siebie nawzajem i tym samym każdy jest zarówno przyczyną, jak i skutkiem kolejnego. Aby długotrwały wzrost gospodarczy był możliwy, niezbędny jest równomierny rozwój każdego z nich.