pavel-fertikh-jooa9ewfj8A-unsplash
biznes,  gospodarka,  pieniądze

Jakie są wskaźniki gospodarcze?

Wskaźniki gospodarcze to takie wskaźniki, które służą do opisu stanu gospodarki państwa w oparciu o dane statystyczne. Wskaźniki takie mają charakter ilościowy. Wiele z nich publikuje Główny Urząd Statystyczny.

Najbardziej podstawowym wskaźnikiem jest PKB, czyli produkt krajowy brutto. Określa on, ile warte są dobra i usługi wytworzone na terenie danego kraju. Podobny do niego PNB, produkt narodowy brutto, różni się od PKB tym, że uwzględnia tylko narodowe, a wyklucza zagraniczne czynniki produkcji. Kolejnym wskaźnikiem jest ilość bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w urzędach pracy, a także stopa bezrobocia, czyli stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo.

Kolejne wskaźniki dotyczą wysokości płac. Najważniejsze z nich to wysokość wynagrodzenia minimalnego oraz wysokość wynagrodzenia przeciętnego w gospodarce i wynagrodzenia przeciętnego w sektorze przedsiębiorstw.

Wskaźniki CPI i PPI wiążą się z cenami i są stosowane przede wszystkim do pomiaru poziomu inflacji. Mierzą one kolejno wysokość cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wysokość cen dóbr produkcyjnych.

Wskaźniki BERD i GERD mierzą nakłady na prace badawczo-rozwojowe. Ten pierwszy mówi, ile w tym obszarze zainwestowały przedsiębiorstwa, a ten drugie pokazuje całkowite wydatki na ten cel na terenie danego kraju. Jest to ważne o tyle, że postęp technologiczny sprzyja rozwojowi gospodarczemu.

Sytuację mieszkaniową kraju obrazuje ilość mieszkań oddanych do użytkowania oraz cena 1 metra kwadratowego budynku mieszkalnego. W połączeniu z wysokością wynagrodzeń daje to obraz sytuacji mieszkaniowej ludności.

Wśród wskaźników znajduje się także mierzony w złotych eksport i import towarów. Pokazuje to sytuację kraju na tle i we współpracy z innymi krajami, a także wartość wytwarzanych dóbr na tle międzynarodowym.

Opisane wskaźniki gospodarcze obrazują sytuację, w jakiej znajduje się gospodarka kraju oraz umożliwiają porównanie ze stanem wcześniejszym. Dzięki nim możliwe jest zmierzenie poziom życia oraz perspektyw rozwoju danego kraju.