Matthew Bennett 78htqvjyms4 Unsplash
firma,  księgowość

Komu należy się odprawa emerytalna?

 

Emerytura według definicji jest to comiesięczne regularne świadczenie pieniężne uzyskane przez ubezpieczoną osobę w momencie zakończenia aktywności zawodowej przysługujące z tytułu wieku lub przepracowania określonej liczby lat.

Odprawa emerytalna

Zgodnie z obowiązującym prawem odprawa emerytalna należy się każdej osobie która z uwagi na osiągnięty wiek nabyła praw do zakończania pracy i przejścia na emeryturę. Dokumentem regulującym ten fakt jest art. 92(1) Kodeksu pracy.
W myśl tego przepisu muszą zaistnieć dwa warunki :

1. Pracownik musi nabyć prawo do emerytury
2. Stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę musi zostać zakończony

Świadczenie emerytalne staje się wymagalne po spełnieniu powyżej przedstawionych warunków już następnego dnia po zakończeniu pracy.

Odprawa przysługuje każdej osobie spełniającej warunki świadczenia, niezależnie od stażu pracy i długości pracy u ostatniego pracodawcy. Może jedynie istnieć różnica w wysokości świadczenia.

Ogólne zasady dają każdemu przechodzącemu na emeryturę prawo do świadczenia w wysokości równej ostatniemu otrzymywanemu wynagrodzeniu.
Odstępstwem od tej reguły są sytuacje, w których pracownik na podstawie odrębnych regulacji dotyczących danej grupy zawodowej nabywa prawa do innej wysokości odprawy.

Wysokość odprawy będąca równą jednomiesięcznemu wynagrodzeniu pracodawca oblicza w taki sam sposób jak ekwiwalent pieniężny za urlop.

Odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym.

W przypadku pracownika zatrudnionego na podstawie umów u kilku pracodawców w momencie przejścia na emeryturę świadczenie w formie odprawy przysługuje mu na takich samych zasadach od każdego.

Wysokość odprawy może różnie wyglądać w różnych grupach zawodowych, w których na podstawie odrębnych przepisów stosowane są inne rozwiązania związane np. ze stażem pracy.

W Polsce co do zasady istnieją przepisy regulujące wiek, w którym przysługuje prawo do przejścia na emeryturę
– 60 lat w przypadku kobiet
– 65 lat w przypadku mężczyzn.

W niektórych grupach zawodowych istnieją przepisy pozwalające na przejście na emeryturę na innych niż ogólnie obowiązujących zasadach.