John Schnobrich Flpc9 Vocj4 Unsplash
gospodarka

Rynek finansowy i jego poszczególne segmenty

Rynek finansowy jest szczególnego rodzaju miejsce, w którym to zawierane są transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy i w oparciu o różne instrumenty finansowe. Stronami jakie można wyróżnić na rynku finansowym to podmioty potrzebujące kapitału, które nakręcają popyt, a z drugiej podmioty który ten kapitał mogą zaoferować i tworzące jego podaż. To wszystko sprzyja lepszemu rozdysponowaniu zasobów w gospodarce.


Z samej definicji rynku finansowego, można wydedukować logiczne następstwo jakie się z nią wiąże, a mianowicie jego podział na poszczególne segmenty. I tak oto możemy wyróżnić rynek kapitałowy, który konstruuje atrakcyjne miejsca umieszczania kapitału dla inwestorów, a zatem można powiedzieć, iż następuje przekształcenie oszczędności w inwestycje, co fachowo nazywa się mobilizacją kapitału.

Kolejnym rodzajem, o którym należy wspomnieć jest rynek o najdłuższej historii spośród wszystkich wymienionych rodzajów rynku. Mowa tu o rynku towarowym, którego to istnienie było zapoczątkowane znacznie wcześniej niż pojawienie się czegoś takiego jak waluta, obligacje, akcje, czy papiery wartościowe. Ogólnie rzecz biorąc, zadaniem tego segmentu jest ułatwienie handlu towarami. Jednak warto pamiętać, że nie są one jednoznaczne z giełdami towarowymi, które pojawiły się znacznie później.

Główną ideą przyświecającą rynkom instrumentów pochodnych (terminowych) jest zawarcie kontraktu terminowego. Przedmiotem obrotu są transakcje, które zobowiązuje się wykonać w ustalonym czasie w przyszłości. Często w kontekście rynków terminowych pojawiają się tak zwane rynki futures, które są źródłem zawierania kontraktów terminowych na pewne dobra, w terminie przyszłym,

Oczywiście udało się osiągnąć transfer dochodów wielorakich zagrożeń, wyodrębniając w ten sposób rynek ubezpieczeniowy. Podmiotami na tym runku mogą być zarówno osoby prywatne jak i firmy biznesowe, ale powód zakupu różni się w zależności od przypadku.

Nie można zapomnieć o niezwykle istotnym rynku pieniężnym, na którym to dokonuje się krótkoterminowych ( na czas jednego roku) operacji finansowych. Przedmiotem takiego obrotu mogą być przykładowo oferowane przez banki krótkoterminowe lokaty.

Na sam koniec warto zaznaczyć obecność rynków walutowych, na którym, jak można przypuszczać, dokonuje się obrotu obcymi walutami. Można na nim zaobserwować działanie popytu i podażu, które tworzą kurs walutowy, inaczej nazywany kursem wymiany, który to pokazuje stosunek ceny pomiędzy dwoma walutami.

Jak widać rodzajów rynku jest wiele. Niekiedy dzieli się je jeszcze na mniejsze części, wyodrębnione na podstawie spełniania specyficznych funkcji. Tutaj skupiono się na tych przodujących, które charakteryzują niejako rynek finansowy.